Saturday, December 23, 2017

எச்சரிக்கை - Bt மரபணுமாற்ற பருத்திக்கொட்டை:

தற்பொழுது வெளிவரும் பருத்திக்கொட்டை 100 சதவிகிதம் Bt எனும் "பெசில்லஸ் துரிஞ்சென்சிஸ்" விஷ பேக்டீரிய மரபணு புகுத்தப்பட்டுள்ளதாகும்.
Bt முளைக்கும் திறனில்லா மலட்டு விஷ விதைப் பருத்திக் கொட்டை, புண்ணாக்கு, பால், இலைகளை புசிக்கும் கால்நடைகள் மட்டுமின்றி மனிதர்களுக்கும் பல்வேறு கோளாறுகள், மரணமும் சம்பவிக்கலாம். மேலும் இப்பருத்தி உடையால் தோல் நோய்கள் பல்கிப் பெருகியுள்ளன. மலட்டு விதைகளால் விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே அனைத்து விவசாயிகள் நமது பழம்பெருமை வாய்ந்த சிந்து சரஸ்வதி சமவெளி பருத்தி ரகமான பல்லாண்டு ரகமான "நாடம் பருத்தி (அ) பூணூல் பருதத(அ) மரப்்பருத்தி" பயன்படுத்திக் காத்துக்கொள்ளுங்கள்.்
பாரம்பரிய பருத்திவிதை: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gossypium_arboreum
விதைகள் இணையத்திலும (Google)், வேளாண்மைப் பல்கலையிலும் கிடை்க்கின்றன.

Friday, March 10, 2017

முக்கிய பிரகண்டணம்: காங்கயம் சினை ஊசி குறித்து

"அருகங்காட்டை விட்டவனும் கெட்டான், ஆன மாட்டை வித்தவனும் கெட்டான்"

அர்த்தம்: பணத்தாசையால் அருகம்புல் முளைக்கும் காட்டையும் (மேவுக்குச் சிறந்தது), நன்றாக உள்ள மாட்டையும் விற்பவர்களுக்கு புத்தி கெட்டுவிட்டது, அழிவு உறுதி. இவற்றுக்கு மேலான செல்வங்கலில்லை.


வடநாட்டு மாட்டினங்கள் சுழி சுத்தம் அற்றவை. மேலும் வருடமொரு கன்று ஈனாது (காங்கயம் போல வருஷக்கன்றியல்ல).

காங்கயம் சினை  ஊசி வைத்திருக்க வேண்டியது சர்க்கார் ஊசி போடுபவரின் கடமை. இல்லையென்றாலோ, ஏமாற்றினாலோ அருகிலுள்ள மாட்டு டாக்டரை தொடர்பு கொள்ளவும். இல்லையெனில், 21 நாட்கள் கழித்து மீண்டும் அடுத்த நசியம் வரை பொறுத்து காங்கயமா என்று பார்த்து போடவும்.  

Monday, November 24, 2014

கோ சூக்தம் - ருக் வேதம் Ruk Vedam - Go suktam பஞ்சாம்ருதம், பஞ்சகவ்யம்

கோசூக்த பாராயணத்தோடு சிருங்கேரி சங்கராசார்யர் கோபூஜை

 

 Rg Vedam: Udakasanti: Go Suktam: 

http://sanskritdocuments.org/all_sa/udakashaanti_sa.html

आगावो' अग्मन्नु' त भ' द्रम' क्रन्. सी' दन्तु गो' ष्ठेर' णय' न्त्व' स्मे.
प्र' जाव' तीः पुरु' रूपा' इ' ह स्युः. इन्द्रा' य पू' र्वीरु' षसो' दुहा' नाः.
इन्द्रो' यज्व' ने पृण' ते च' शिक्षति. उपद्द' दाति' न स्वं मु' षायति.
भूयो' भूयो' र' यिमिद' स्य व' र्धयन्. अभि' न्ने खि' ल्ले निद' धाति देव' युम्.
न ता न' शन्ति' न द' भाति' तस्क' रः. नैना' अमि' त्रो व्यथि' रद' धर्षति.
दे' वाँश्च' याभि' र्यज' ते' ददा' ति च. ज्योगित्ताभि' स्सचते' गोप' तिः स' ह.
न ता अर्वा' रे' णुक' कातो अश्नुते. न स' ँस्कृत' त्रपुप' यन्ति' ता अ' भि.
उ' रु' गा' यमभ' य' न्तस्य' ता अनु' . गावो' मर्त्य' स्य' विचि' रन्ति' यज्व' नः.
गावो' भगो' गाव' इन्द्रो' मे अच्छात्. गाव' ः सोम' स्य प्रथ' मस्य' भ' क्षः.
इ' मा यागाव' स्सज' ना स' इन्द्र' ः. इ' च्छामीद्धृ' दा मन' सा चि' दिन्द्रम्\".
यू' यं गा' वो मेदयथा कृ' शंचि' त्. अ' श्ली' लं चि' त्कृणुथा सु' प्रती' कम्.
भ' द्रं गृ' हं कृ' णुथ भद्रवाचः. बृ' हद्वो' वय' उच्यते स' भासु' .
प्र' जाव' तीः सू' यव' सँरि' शन्ती\"ः. शु' द्धा अ' पस्सु' प्रपा' णे पिब' न्तीः.
माव' स्ते' न इ' शत' माघशँ' सः. परि' वोहे' ती रु' द्रस्य' वृंज्यात्.
उपे' दमु' प' पर्च' नम्. आ' सु गोषूप' पृच्यताम्.
उप' ष' भस्य' रेत' सि. उपे\"न्द्र' तव' वी' र्ये\". 
 

Text: (Grantha lipi not available): Click on this link for original textகொங்க காளையுடன் சங்க கால சேரர் நாணயம், அமராவதிக்கரை, கரூர்

"கொங்கர் ஆபரந்தன்ன" (பதிற்றுப்பத்து 77)
"ஆகெழு கொங்கர் நாடு" (பதிற்றுப்பத்து 22)

என புகழப்படும் சேரர் கொங்கதேசத்தில் மேல்கரை பூந்துறை நாட்டின் சமஸ்தானாதிபதிகளும் குறுப்பு நாட்டாதிபதிகளுமான கருவூர் சேரர் புத்திரவர்க்கம் எழுமாத்தூர் நல்லகுமாருடையார் பட்டக்காரர்களது (இலுமினேட்டி - ப்ரிமேசானிய அடியாள்களான  பெளத்தர், துருக்கர், வெள்ளையர்களை எதிர்த்தவர்கள்)  வம்சாவளியின் பாரம்பரிய அறிவும்,
https://archive.org/stream/SouthIndianRebellion/South%20Indian%20Rebellion#page/n115/mode/2up 

எனது ஆய்வும், நண்பர்களது முழுமுயற்சியும் அனைத்தினும் மேலான பரத்தின் அருளும் சேர்ந்து பிறந்த கட்டுரைகள்.

பஞ்சாம்ருதம்:
பஞ்ச+அ +ம்ருதம் = அழியாத ஐந்து பொருட்கள். அதாவது "பிரயோக சந்திரிகை" என்ற புத்தகத்தில் சுலோகம்:

क्षीरं दधि घृतं चैव मधु शक्करयान विधं
पञ्चामृतं गृहानेतं प्रसीद परमेश्वर: ||

கிரந்த லிபியில்:

நாட்டுப்பசுவின் பால், தயிர், நெய், தேன், பனஞ்சக்கரை  ஆகிய அழியா ஐந்து பொருட்களது கலவை பஞ்சாம்ருதம். இவற்றை 5:4:3:2:1 விகிதாசாரத்தில் கலந்தால் நன்மை. பழனி  கம்பெனி பஞ்சாமிருதம் போலியானது.

பஞ்சகவ்யம்:

गोमयं कृष्णवर्णाया
नीलया गोजलं स्मृतं |
कपिलाया घृतं वृद्धि
शुक्लाया दधि चेष्यते ||

पयाश्च रक्तवर्णाया
गवां वर्ण: प्रकीर्तिता: |
अलाभे कपिलायास्तु
सर्वं सङ्ग्राहायेद्बुध:||

கிரந்த லிபி:


நாட்டுப்பசுவில்
காரி மாட்டின் சாணம்
மயிலையின் கோமூத்திரம்
செம்பூத் காரியின் நெய்
வெள்ளை மாட்டின் தயிர்
செவலை மாட்டின் பால்
http://tamilnaducattle.blogspot.in/2011/01/blog-post_15.html

ஆகியவற்றை கலத்தலே அற்புத பஞ்சகவ்யம் என்கிறது. கட்டை விரல்  மேல் பாகம் அளவு  சாணத்துடன் 1:1:5:7 என்ற விகிதாசாரத்தில். 
Thursday, October 24, 2013

Awareness lectures

Speech for urban audience at Iyal Organic store, CBE:
https://www.facebook.com/100000260915144/videos/1202110193141000/

For rural audience at Kolathanvalasu:

On Jallikattu issue:

Professor Dr. Subramanian Swamy, on what he argued for free in public interest in the supreme court based on our affidavit interpreting Jallikattu as a temple ritual based in Hinduism:

https://m.youtube.com/watch?v=8Fyn009ANAA

Dr.Swamy on my inferences in the field has pledged to declare Bos indicus as the national animal along with a death penalty for destruction of its AnGR!

https://m.youtube.com/watch?v=Ygcw2Oe45hI

Sadly, the Illuminati Jesuit and Freemason controlled media distorted it out and started the Tamil porukki misinformation campaign when he warned the Tamil seperatists and Jihadis who wanted to subvert the native cow movement.கொங்க தேச சரித்திர கலாச்சார கேந்திர வெளியீடுகள்

கொங்க தேச சரித்திர கலாச்சார கேந்திர வெளியீடுகள்
 1. திமில் முதற்பதிப்பு - 2013 (பதிவிறக்கம் செய்ய )
 2. திமில் இரண்டாம் பதிப்பு  - 2014 (பதிவிறக்கம் செய்ய )
 3. திமில் இரண்டாம் பதிப்பு  - மறுபதிபபு 2015 


English translation (Translation credits: Ms.Ramya Sathpurush Naidu): https://drive.google.com/file/d/0Bw1y0WMCXiSRWUR5bDdBOXV0bXM/view?usp=sharing
Wednesday, October 23, 2013

Kangayam - a scientific study (Pon Dheepankar K)

A comprehensive study in our farm in 1958 by Dr. Pattabhiraman:
  http://kangayambull.org/wp-content/uploads/2016/03/TNV-56.pdf

 A recent study by S.Panneerselvam and N.Kandasamy:
http://kangayambull.org/wp-content/uploads/2015/11/The-Kangeyam-Cattle-Retropectiveand-prospective-Study.pdf

Estate Farming in India - The Palayakottai Cattle Farm by Dr. Pattabhiraman:
http://kangayambull.org/wp-content/uploads/2015/11/palayakottai-testimonials-1.pdf

 The desi cow - fountain head of Indian civilization and the secret behind its sustainability. Konga desam or Chera country  has been producing the best breeds of Indian Zebu cattle (Bos indicus) and is well documented in Tamil Sangam literature. The recent archaeological excavations at Porunthal and numismatic evidence from Amaravathi river at Karur corroborate with the Sangam texts in confirming the cattle producing nature of the country.


  Porunthal: Terracotta Humped Bull, 1st cent BCE
Konga cattle in “Sangam Age Chera coins: R. Krishnamoorthy”
Konga cattle in “Sangam Age Chera coins: R. Krishnamoorthy

Anthrozoology:

Tamil Sangam literature refers to the vast herds of the region "Kongar-Aa-paranthanna" (as vast as the cow herds of the Kongars) and the cattle producing nature of the country, "Aa-kezhu-Kongar-Nadu" (The cow rearing Kongars) in Patiṟṟuppattu verses 77 and 22 respectively. Patiṟṟuppattu is a eulogistic work on the Cheras and the attributes of their country. Also another literary tradition says, "Kongu-Nadu-Avinam-Udaithu" reflecting on the abundance of cattle in this country."கொங்கர் ஆபரந்தன்ன" (பதிற்றுப்பத்து 77)"ஆகெழு கொங்கர் நாடு" (பதிற்றுப்பத்து 22)The words Chera and Konga are used interchangeably as referring to the monarch and his people. The literature refer to the Vellalas as Gangakulam of Suryavamsam, originally from Kosala country of the north, which again is evident from the literary nomenclature of the Cheras and Adiyamans as "Mudhu-Kosar" and "Ilang-Kosar" - the elder and younger Kosars respectively. Every breed in India has two types: The basic foundation breed,  Nadu Dana which is found throughout the tract and its improved version - the über Dodda Dana; best expressed by these Kannada terms. Here in this context, the foundation breed is the Konga or Ganganadu which is acclaimed as the cattle that accompanied the Vellalas from the Gangetic plains during prehistoric times.  This fact is also established by modern genetic studies. The cattle of Kangayam Nadu which due to the unrelenting efforts of the House of Palayakottai, right from the ancient times have been the only über breed to escape the ravages of the overlapping Semitic invasions which wiped out nearly all of the other über breeds of Konga cattle.  This selective breeding mechanism had then inspired breeders like Dewan Purniah of the erstwhile Mysore Kingdom to develop über Dodda Dana breeds like Amrit Mahal and Khilari from their foundation Hallikar breed.

  Konganad cattle: Madurai District Gazetteer (1906)
Konganad cattle: Madurai District Gazetteer (1906)

Chart of standard genetic distance between Kangayam and other indigenous breeds: Singh and Bhat (1981b)
Chart of standard genetic distance between Kangayam and other indigenous breeds: Singh and Bhat (1981b)

This chart proves beyond doubt the Gangetic origins of the Konga-Kangayam breed. Tharparkar cattle purportedly brought by Krishna from Vrindavan (western Uttar Pradesh on the river Yamuna) which stands as a genetic island among the other distantly related west Indian breeds - Kankrej, Gir, Red Sindhi and Sahiwal; is the nearest genetically, but the farthest geographically as it is found in south-west Rajasthan and adjoining Thar Parkar District of Sindh, Pakistan. Hariana being the next, from Haryana State and Ongole purportedly brought from the Gangetic plains again.The mild difference between Konga foundation breed and the improved draught Kangayam strain is evident from the below chart: Power Capability of Kangayam, Konga(i) and other breeds: Surendrakumar (1988)
Power Capability of Kangayam, Konga(i) and other breeds: Surendrakumar (1988)
The Konga cattle of Salem district which had the least of Kangayam infusion attributed to the non-extension of "up-gradation" schemes among Konga cattle with Kangayam during the British era - is the smallest variety, called Tiruchengode cattle:
  Livestock of Southern India (1936)
Livestock of Southern India (1936)

The erstwhile Pattagar was a visionary and opposed the admixture of alien breeds with the native. Excerpt from Ananda Vikatan (1936): The terms and Konga and Kangayam are being interchangeably used nowadays resulting in more ambiguity. The Konga cattle is said to have had 24 major sub-breeds corresponding to the 24 nadus, which have gradually coalesced into three major sub-breeds -
 1.  The smaller "Western" variety which is prevalent in Kangeyam, Dharapuram, Udumalpet, Pollachi, Palladam, Tirupur, Sulur, Coimbatore, Perundurai, Bhavani, Sathyamangalam, Gobichettipalayam, Mettupalayam, Madathukulam, Avinashi and Erode taluks. The young stud bull depicted below is  the perfect specimen photographed in our farm. The nuclei at DLF Hosur, Brazil, Ceylon and Malaysia were supplied from our farm in the later half of the last century. A young stud in Korangadu pasture
  A young stud in Korangadu pasture
  A study by Dr. D. Pattabhiraman 1958 (pdf): Click to open pdf 
 2.  The larger "Eastern" variety which is prevalent in Karur, Aravakurchi, Vedasandur, Palani, Oddanchatram, Attur and Dindigul taluks. The below bullock is a good specimen.DSC01016
 3. The "Tiruchengode": the smallest prevalent in Tiruchengode, Sankagiri, Namakkal,  Paramathi Velur, Sendamangalam, Komarapalayam, Omalur, Mecheri, Salem, Dharmapuri and Rasipuram taluks.DSC02198
 

Thursday, January 27, 2011

பிரேசிலில் தூள் கிளப்பும் கொங்க மாடுகள்

சீமை பன்றிகளை ’அன்புடன்’ வளர்க்கும் கொங்க மடையர்களுக்கு: இந்த இலுமினாடி அடியாள் வெள்ளைக்காரன் சொல்வதைக்கேளுங்கள்:"கொங்கப்பசுவினமானது மான் போன்றது. ஆதி பசுவினமாகும். ஒரு காளை மற்றும் இரு கிடாரிகளை 1962 இல் கொண்டுவந்தோம். மாட்டுக்கறிக்காக முதலில் கொண்டுவந்தோம். இப்பொழுது இவற்றின் மரபைக்காக்க விருத்தி செய்து  நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பசுக்கள் எங்களிடம் உள்ளன."

இவனது பீடை பிடித்த சீமை மாட்டை வளர்க்காமல், நமது கொங்கனை தனது வருங்கால சந்ததிக்காக வளர்க்கிறான் என்றால் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டாமா?

படங்கள் காண:
 1. http://www.fazendaharasbarreiro.com/web/fazendaharasbarreiro/?md=6&div_galeria=6


2. Kangayan, um zebu diferente
3. Rusticidade é a principal característica do gado da raça kangayan �
(மோசில்லா ப்ரௌசரில் ரைட் க்ளிக் செய்து "Translate to English" என அழுத்தவும்)

Wednesday, January 26, 2011

Tamilnadu cattle Breeds Dedicated to our primeval cowherd Palani Avinankudi Dandapani


 The Tamil speaking country consists of five socio - climatic - agricultural zones. The Sangam text Purananuru refers to this as the "five Tamil countries". Each country has its own breeds suited to the ecosystems and even micro ecology of the respective areas. All breeds thrive in local conditions and invariably deteriorate in alien environments.

Chera or Konga: 
North: The Nilagiris - Terakanambi - Talamalai - Biligiri rangan mountains - Perumbalai (northern mountain chain)

East: Yercaud - Kollimalai mountains - Mayanur madukkarai great wall - Sirumalai mountains

West: The Nilagiris - Vellingiri hills - Walayar - Anaiamalai mountains

South: Anaimalai mountains - Kodaikkanal mountains - Sirumalai mountains


Breeds of the Chera country:
1. Mee Konga (Mekattu madu or nowadays "Kangayam"  मी कोङ्ग, मॆकाट्टुमाडु, काङ्गयम, गङ्गनाड ): The Chera country is also called Konga country therefore referred in Tamil as "Konga" cattle and "Ganganad" in Kannada. There are 24 divisions in this country. The cattle from one of the divisions "Kangayanadu" are referred as the typical Kangayam cattle. Mae Konga cattle are bred in the modern taluks of Kangayam, Dharapuram, Tiruppur, Udumalpet, Avinasi, Palladam (all in Tiruppur dt.), Palani, Oddanchatram, Vedasandur, Dindigul (all in Dindigul dt.), Aravakurichchi, Karur (Karur dt.), Coimbatore, Mettupalayam, Sulur, Pollachi (all in Coimbatore dt.), Erode, Bhavani, Perundurai, Gobichettipalayam, Sathyamangalam (all in Erode dt.), the right bank side of the Kaveri in Mettur tk. in Salem dt., the panchayats of Mayanur, Balarajapuram, Manavasi, Renganathapuram in Krishnarayapuram tk. of Karur dt. summing up as the region to the west and south of the Kaveri until Mayanur. Bred by the Konga Vellala community. It is said to have come with the Konga Vellalas from the Gangetic (therefore Konga or Ganga) region in the pre - Sangam age. Official website of Palayakottai Pattagars: http://kangayambull.org/

                      A Mee Konga (Kangayam) bullock

2. Mazha Konga (Kikattu madu or "Tiruchengodu" मऴ कोङ्ग, कीकाट्टु, तिरुच्चेङ्गोडु): Found on the northern and eastern side of the Kaveri in the Taluks of Mecheri, Omalur, Nangavalli, Salem, Sankagiri, Attur, Gangavalli (all in Salem dt.) Rasipuram, Namakkal, Paramatti Velur, Tiruchendgode (all in Namakkal dt.), Kattuputtur (Tiruchirapppalli dt.) and parts of Dharmapuri dt. Bred by the Konga Vellala community. It is said to have come with the Konga Vellalas from the Gangetic (therefore Konga or Ganga) region in the pre - Sangam age. A smaller sized cousin of the Mee Konga breed yet a better milch variety. Bred by the Konga Vellala community. It is said to have come with the Konga Vellalas from the Gangetic (therefore Konga or Ganga) region in the pre - Sangam age. Has reduced greatly in numbers due to illegal smuggling encouraged by the government with slaughter houses and AI with Kangayam bulls. Official website of Palayakottai Pattagars: http://kangayambull.org/Mazha Konga (Salem or Tiruchengodu) cows

Description in 'Livestock of South India':


3.  Semmarai (Semmarai, Malayan mor "Bargur" सेम्मरै, मलैयन, बर्गूर): This is found in the mountainous regions of the Bhavani tk. in Erode dt. Has mixed red and white patterns. It has a white coloured cousin in the adjoining western hills. Resembles the Purnaia cattle (Amrut mahal - Hallikar corpus). Trotting variety firey in disposition. Bred by the Lingayat community of the mountainous forests. Linked intricately with them.


                        A Semmarai (Bargur) bull

4. Palamalai (पालमलाई): Bred in the Palamalai hills in the Mettur taluk of the Salem district and adjoining Anthiyur taluk of Erode dt.. Bred by the Malayala Goundans (Native hillsmen) in the hills and some Kongu Vellalans around. Nearly extinct. Confused with Alambadis and Bargurs, they are black in colour with white patterns.

                                                                   A Palamalai bullock

5. Alambadi (आलाम्बाडि): Bred in the hilly forest areas of the upper Kaveri basin Mettur (Salem dt.) Pennagaram, Dharmapuri (both in Dharmapuri dt.) Kollegal, Bangalore rural (both in Karnataka state). Trotting variety known for endurance. Bred by Konga Vellalas, Lingayats, Vanniyars and Vokkaligas of the region.


                      

 An Alambadi bull
  The black individuals are Alambadi cows

6. Kollimalai - Seravaroyan hill cattle:
Looks like a stunted pygmy version of Konga (Kangayam). Well suited for the tropical evergreen vegetation and malarial life in the Kolli - Yercaud - Pachamalai - Kalvarayan mountain corpus.  Reared by the native Malayali tribesmen.A large Kolli bully boy wishing us adieu!
Chola country:

North: North Vellar
East: Bay of Bengal
West: the Mayanur Madukkarai great wall
South: South Vellar

Breeds of the Chola country:

7. Vadakarai (Soliya Vadakarai, चोलिया वडकरै): Rounded shaped short variety with small horns. Bred by Choliya Vellalas, Mutturajas and Vanniars of the region. Found in Trichy North Dt (including Srirangam), Perambalur and Ariyalur Dts.

  Mottai (Perambalur) herd


                         

  


8. Konadan ("Manapparai" कॊनाडन, मणप्पारै): Found in the modern taluks of Krishnarayapuram, Kulittalai (both in Karur dt.), Manapparai, Trichy and Tovarankurichchi (all in Trichy dt.), Bred by the Choliya Vellalas of the region and intricately linked with their lifestyle.

            Konadan (Manapparai) cows at work 

9. Mottai cattle (Tanjore polled cattle or "Umbalachery" तञ्जावूर मोट्टै, उम्बलच्चॆरि): Polled horns and firebranded feet mark the cattle. Best suited for the Kaveri delta alluvium. Found in Thanjavur, Tiruvarur and Nagapatnam dts. Choliya Vellalas, Choliya Brahmans and Tanjore Kallars are big breeders.
         Mottai (Umbalachery) stud bull               

Pandya country:
North: Kodaikkanal mountains - Sirumalai - Piranmalai - North Vellar
East: Sethu (Adam's bridge) and the Bay of Bengal
West: Peruvali - Westen ghats - Dindigul - Karaikkadu
South: Kanyakumari (Cape Comorin) and the Indian Ocean

Breeds of the Pandya country:
10. Irucchali (इरुच्चाळि): Found as herds in the Sivaganga dt. and southern Pudukkottai dt. Nearly extinct.

                             Irucchali herd


11. Jallikattu (Pulikulam or Jellicut पुलिक्कुळम, जल्लिक्कट्टु): Previously found all over Nilakkottai, Nattam (both in Dindigul dt.), Madurai, Teni, Sivagangai and Ramanathapuram dts. now to be found mainly in the Cumbum valley of Teni dt. Used for bull baiting and draught. Predominantly bred by the Konar  communit and part of  its lifestyle. Endangered.
Pulikulam Cattle herd

  
                 
    

  Jallikattu (Pulikulam) stud bulls

Jallikattu (Pulikulam) calves
12. Thambiran madu (तम्बिरान माडु, दॆवरु आवु): Bred by Kannada speaking Kappiliya Gounders of the Teni dt. Called by them "Devaru Avu". All names meaning the "sacred herd". Intricately linked with the community.


13. Tenpandi (Tirunelveli तेन्पाण्डि, तिरुनेल्वॆलि): Found in the Virudhunagar, Tirunelveli and Thoothukudi districts. Well suited to the area. Bred by the Idayans (Konars),Nadars and Mukkulathors.


 Tenpandi herd
14. Tirunelveli hill breed cattle (तिरुनेल्वॆलि पहाडी गॊ):  They  were grown along the eastern slopes of western ghats in Ancient pandya country. They are used by the local Organic farmers.

Dravida or Tondai country: 

North: Tirupati hills - Suvarnamukhi river
East: Bay of Bengal
West: Mountains west of Krishnagiri
South: Thoppur ghats - South Pennar

Breeds of the Dravida country:

15. Tondainadu (Tiruvannamalai तिरुवण्णामलै,  तोण्डैनाडु): Found in Chittoor (A.P), Velur, Tiruvannamalai, Chengalpattu, Chennai, Vizhuppuram (all in T.N). Has Red, White, Black and mixed colours. Reared by Todai mandala Vellalas and Vanniars.
 


                Tondai (Tiruvannamalai)

Ramana Maharishi's favourite cow - Lakshmi


16. Turinjithalai (तुरिञ्जित्तऴै): Drought resistant variety. Eats only  Albizia amara (Telugu: Thurinji, Tamil: Arappu, Unjal, Usilai, Hindi: Ailaa) leaves and bark. Reared by Telugu Golla herder community. Less than 100 remain.               Thurinjithalai cattle

17. Punganur (पुङ्गनूर): A miniature variety yet a good milker. Found in the Chitoor dt.
                                                 
                          
                                  

Pungaur bull and cow
 

        Punganur stud bull
Nadunadu: 

North: South Pennar
East: Bay of Bengal
West: Yercaud - Kollimalai range
South: North Vellar

Breeds of the Nadu country:

18. Nattan (नाट्टान): Resembles the Perambalur mottai breed.

 Many more breeds have gone non-descript due to the government system. The government also tries to mongrelise native breeds by crossing other native and alien species for making quick bucks through its infamous 'milk societies'.  More to come.
 
To contact the Author of the article:
PonDheepankar K 
Kongadesa Charitra Kalachara Kendram, Erode.
Contact: 91- 424 - 2274700 for suggestions and information.